Overslaan naar content

Privacy Statement

Privacyverklaring sollicitanten Handpicked 1. Algemeen Dit privacy statement over de privacy van sollicitanten is van toepassing op persoonsgegevens van sollicitanten die Handpicked en haar dochtervennootschappen verzamelen en verwerken in het kader van de behandeling van sollicitaties. Met de term ‘verwerken’ wordt onder meer bedoeld: het vastleggen, opslaan, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken en het wissen en vernietigen van persoonsgegevens. Dit privacy statement is bedoeld om sollicitanten te informeren over de wijze waarop Handpicked deze persoonsgegevens verzamelt en verwerkt. 2. Grondslagen voor verwerking De sollicitant geeft toestemming dat zijn of haar gegevens worden opgeslagen en gebruikt voor de behandeling van zijn of haar sollicitatie. Het is in het gerechtvaardigd belang van Handpicked om de sollicitant te beoordelen alvorens een aanbod van tewerkstelling te doen. In geval sprake is van een beslissing om de sollicitant aan te nemen, zijn de persoonsgegevens daarnaast noodzakelijk om de arbeidsovereenkomst voor te bereiden. 3. Gegevens die wij verzamelen en verwerken Handpicked verzamelt en verwerkt persoonsgegevens van de sollicitant rechtstreeks, door middel van (motivatie)brieven, aangehechte CV’s en/of cijferlijsten, telefoongesprekken, e-mails en/of door middel van persoonlijke contacten. Handpicked kan in het kader van de behandeling van sollicitaties onder meer de volgende persoonsgegevens verzamelen en verwerken: ▪ Identificatiegegevens en contactgegevens (bijv. achter- en voornaam, geboortedatum en -plaats, adres, telefoonnummer, e-mailadres, titels en geslacht); ▪ Gegevens in verband met de professionele ervaring (bijv. gegevens over de loopbaan, arbeidsprestaties, arbeidsverleden en voormalige werkgevers), inclusief opgegeven referenties in het CV; ▪ Gegevens in verband met de opleiding (bijv. diploma’s, certificaten, (buitenland)stages en bijzondere opleidingen); ▪ Lidmaatschappen; ▪ Talenkennis; ▪ Eventuele andere persoonlijke gegevens die in verband met de uitoefening van de functie door de sollicitant tijdens de sollicitatie zijn medegedeeld of verstrekt; en ▪ Alle andere (dan de hierboven vermelde) persoonsgegevens die door de sollicitant aan Handpicked worden verstrekt.

4. Doeleinden van de verwerking Persoonsgegevens die door de sollicitant aan Handpicked worden doorgegeven, worden door Handpicked verzameld en verwerkt in het kader van de volgende doeleinden: ▪ Het in behandeling nemen van de sollicitatie voor een eventuele tewerkstelling; ▪ Het mogelijk maken van een verantwoorde, efficiënte en effectieve sollicitatieprocedure. 5. Rechten van sollicitanten Als sollicitant heeft u de volgende rechten: ▪ Recht op inzage; ▪ Recht op vergetelheid; ▪ Recht op rectificatie en aanvulling; ▪ Het recht op dataportabiliteit; ▪ Het recht op beperking van de verwerking; ▪ Het recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering; ▪ Het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking. U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Handpicked en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van ubeschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, portabiliteit van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar hello@handpickedagencies.com of vul het contactformulier op de contactpagina in. 6. Bewaartermijnen Handpicked bewaart de persoonsgegevens van de sollicitant gedurende de periode, die noodzakelijk is in het kader van de sollicitatie. Indien de sollicitatie niet leidt tot een arbeidsrelatie, zal Handpicked agencies de persoonsgegevens van de sollicitant uiterlijk 4 weken na het einde van de sollicitatieprocedure verwijderen. Met expliciete toestemming van de sollicitant, kan Handpicked gegevens bewaren indien er een zakelijke behoefte bestaat aan het behoud van de gegevens van de sollicitant, bijv. door het CV van een sollicitant te bewaren voor het geval er een geschikte vacature ontstaat. Hierin geldt een maximale bewaartermijn van 1 jaar na afloop van de sollicitatieprocedure. 7. Toegang persoonsgegevens en delen met derden De toegang tot persoonsgegevens van sollicitanten is beperkt tot personeelsleden van Handpicked die betrokken zijn bij de sollicitatieprocedure. Deze personeelsleden zullen uitsluitend voor de behandeling van de sollicitatie toegang hebben tot de persoonsgegevens. Zij zullen de privacy van sollicitanten respecteren en deze persoonsgegevens vertrouwelijk houden. Handpicked verzendt geen persoonsgegevens van sollicitanten aan derde partijen, met de mogelijke uitzondering van gegevensverwerkers zoals een assessmentbureau indien dit relevant is voor de sollicitatieprocedure. Voorafgaand aan het verzenden van de persoonsgegevens aan enige derde partij, zal Handpicked agencies hiervoor uitdrukkelijke toestemming van de sollicitant vragen en ervoor zorgen dat de derde partij (contractueel) gebonden is aan geheimhouding. Handpicked verkoopt en verhandelt geen persoonsgegevens van sollicitanten aan derde partijen. 8. Technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen Handpicked heeft passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen genomen om de persoonsgegevens van sollicitanten te beschermen en te beveiligen, en om de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van de persoonsgegevens te waarborgen. 9. Geautomatiseerde besluitvorming Wij nemen niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen, besluiten in de sollicitatieprocedure. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van ons) tussen zit. 10. Vragen of klacht? Heeft u een vraag of een klacht? Dan kunt u een e-mail sturen aan hello@handpickedagencies.com. Wij als Handpicked, willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons. 11. Screening We kunnen ook een kijkje nemen op uw sociale pagina's, zoals LinkedIn, Facebook, Instagram en X. 12. Wijzigingen Handpicked behoudt zich het recht voor dit privacy statement voor sollicitanten te wijzigen in overeenstemming met de toepasselijke privacywetgeving. Datum: 05-06-2024 Dochtervennootschappen

Bluebird Day Reduitlaan 29, 4814 DC Breda

Boldy-XR Reduitlaan 29, 4814 DC Breda

Fingerspitz Reduitlaan 29, 4814 DC Breda

Good News Reduitlaan 29, 4814 DC Breda

HighFive Reduitlaan 29, 4814 DC Breda

Norday Prins Hendrikkade 21D, 1012 TL Amsterdam

Norday Hofplein 19, 3032 AC Rotterdam

Say Hai Reduitlaan 29, 4814 DC Breda

TDE Torenallee 3, 5617 BA Eindhoven

Twentyseven Torenallee 3, 5617 BA Eindhoven

Unlock Reduitlaan 29, 4814 DC Breda

Weekend Reduitlaan 29, 4814 DC Breda